Foreningens vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1.   Foreningens navn er IT- Sydfyn.
Stk. 2.   Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune.

 

§2 Formål

Stk. 1.  Foreningens formål er:
        a. Vidensdeling
        b. Fællesskab/Netværk
        c. At få Sydfyn på IT-landkortet

 

§3 Medlemskreds

Stk. 1.  Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at engagere sig i foreningen og arbejde for foreningens formål.

Stk. 2.  Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.

Stk. 3.  Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens formand med virkning fra udgangen af en medlemsskabsperiode – medlemskabet løber for perioden 1/1-31/12.

Stk. 4.  Medlemmerne betaler et, af generalforsamlingen fastsat, kontingent på kr. 1.000 for virksomheder og kr. 500 for privatpersoner. Kontingentet opkræves forud og forfalder til betaling hvert år i december måned.

Stk. 5.  Medlemmerne afholder møder i foreningen 4 gange årligt – indkaldelse hertil foretages af sekretæren.

 

§4 Generalforsamlingen

Stk. 1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail til foreningens medlemmer.

Stk. 3.  Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4.  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
        1. Valg af stemmetællere
        2. Valg af dirigent
        3. Formandens beretning
        4. Regnskabsaflæggelse
        5. Behandling af indkomne forslag
        6. Fastsættelse af kontingent
        7. Godkendelse af budget
        9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
        10. Valg af revisor
        11. Eventuelt

Stk. 5.   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6.   Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7.   Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/pointmetoden/prioriteringsmetoden.

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2.   Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.   Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode, således at der hvert år vælges 4 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 2.   Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3.   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4.   Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 5.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ¬2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 6.   Ved stemmelighed i bestyrelsen, tæller formandens stemme dobbelt.

 

§7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.   Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.   Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3.   Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4.   Regnskabet revideres af revisoren.

 

§8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.   Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2.   Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§9 Vedtægtsændringer

Stk. 1.   Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2.   Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§10 Opløsning

Stk. 1.    Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.   Ved opløsning afgør bestyrelsen, hvem foreningens aktiver tilfalder. Dette gøres efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

§11 Datering

Stk. 1.   Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 22/10-2015.